Jaké služby nabízím

 • úzkosti, úzkostné stavy
 • poruchy příjmu potravy
 • sebepoškozování
 • traumata prožitá v dětství
 • pocit nenaplnění vlastním životem a ztráty smyslu života
 • pocity méněcennosti, nedůležitosti
 • práce se ztrátou
 • práce s hranicemi
 • vztahy, rodinné i partnerské
 • práce na rozvoji v osobní i pracovní rovině
 • sdílení aktuálního životního dění
 • popovídání s v bezpečném prostředí o tom, co vás aktuálně trápí
 • filozofování nad životem
 • práce s prioritami
 • termínované úkoly
 • dlouhodobé plány
 • důležitá životní rozhodnutí
 • nácvik pracovních pohovorů, hledání práce, aj.
 • neterapeutická
 • Otevřená skupinová setkávání se nad tématy života
 • registrované/neregistrované
 • Individuální nebo týmová práce v organizacích
 • Diagnostika
 • měření úzkosti

Co je co aneb vysvětlení pojmů

Co je terapie:

Individuální psychoterapie je léčebný proces, v rámci kterého se pomocí psychologických prostředků pomáhá danému jedinci v jeho náročné životní situaci. Psychoterapeut není lékař, ale spíše průvodce klienta, kdy spolupráce směřuje k dosažení cíle, na kterém se spolu domluvili. Terapeut pomáhá klientovi uvědomit své potřeby, touhy, změnit, či pozměnit, způsob vztahování se k druhým lidem, či k věcem, pomáhá mu s větším pochopením sebe samého a pomáhá k pochopení souvislost mezi prožíváním a reálným životem. Důležitou podmínkou je důvěra, díky které může klient vyprávět terapeutovi svůj životní příběh, motivace ke změně a většímu sebeuvědomění.

Krátkodobá terapie či poradenství je 5-10 sezení a je zaměřena na podporu efektivního řešení konkrétního problému. Střednědobá až dlouhodobá terapie (několik měsíců až let) nabízí hlubší změny ve vnímání sebe, vztahů a světa.

Co je koučink:

Kouč je člověk, který pomocí koučovacích technik pomáhá klientovi hledat jeho vnitřní zdroje k dosažení stanoveného cíle. Tento způsob práce slouží k růstu, ukazuje a rozšiřuje lidský potenciál, pomáhá překonávat vnitřní bariéry. Témata koučovacích sezení mohou být např. uvědomění si vlastní hodnoty, náročné pracovní úkoly, plánování, změna hodnotového žebříčku, ujasnění si vlastních přání, cílů, či práce se změnami, žebříčkem hodnost, či tématem organizace času. Díky tomu klienti mohou zažít proces, kdy se nejasně uvědomované nebo tušené potřeby a přání mění v jasné, konkrétní a dosažitelné cíle. Koučovaný získává větší pocit sebedůvěry, sebejistoty, umí reflektovat své potřeby, rozumí svým silným stránkám, rozvíjí vnitřní proces kladení otázek a hledání odpovědí. Dále podporuje tvořivosti, schopnosti efektivně využívat svou energii a pocitu životní svobody.